_C6A6827
Ender Peker
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ender Peker, iklim duyarlı kentsel tasarım alanında uzmanlaşmış bir şehir plancısıdır. Ender, özellikle, yerel halkın sosyo-ekolojik değerlerini dikkate alarak, kentsel yaşamı düzenleyecek yapılı çevrelerin teknik kurallar, yönetmelikler ve kodlarla birlikte tasarlanması üzerinde çalışmaktadır. Ender, doktorasını İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde Gayrimenkul ve Planlama alanında; yüksek lisansını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kentsel Tasarım alanında tamamlamıştır. Lisans eğitimini, ODTÜ’de Şehir ve Bölge Planlama bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Ekonomi bölümünde almıştır. Oxford Brookes Üniversitesi Kentsel Tasarım Merkezi’nde ve Manchester Üniversitesi Planlama ve Peyzaj Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.
Bundan önce, Ankara İngiliz Araştırma Enstitüsü (BIAA) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları (1) kentsel tasarım ve yapılı çevre, (2) iklim duyarlı tasarım ve mimari ve (3) sürdürülebilir kentleşmenin yönetişimi üzerine odaklanmaktadır. Ender ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Reading Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde “temel tasarım ilkeleri,” “kentsel planlama stüdyosu”, “araştırma yöntemleri ve teknikleri”, “imar hukuku” ve “katılımcı planlama ve tasarım” gibi çeşitli konularda ders vermiştir.

NİYETTEN EYLEME – Türkiye’de İklim Duyarlı Kentleşmenin Sağlanabilmesi için Eyleme Yönelik Bilgi Üretilmesi

Kentsel yapılı çevrenin iklim üzerindeki etkisinin önemi, kentleşme ile ilgili karar vericiler tarafından son zamanlarda fark edilmeye başlanmış olsa da, özellikle yerel düzeyde henüz yeterli eylem seviyesine ulaşılamamıştır. Eyleme geçilememe sebepleri olarak, (1) iklim duyarlı kentsel mekan üretimi için uygun yaklaşım, mekanizma ve yöntemlerin eksikliği ve (2) kentsel karar alma mekanizmalarının mevcut kent mekan üretim sisteminde bir değişiklik başlatmaya istekli olma(ma)sı gösterilebilir. Bu bağlamda, kentlerin geleceği için bir dizi stratejiyi ortaya koyan Türkiye Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (TUİDEP) yayınlanması, ümit vaat eden bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Ancak, önceki araştırmalar, farklı paydaşlar arasındaki eylemleri koordine eden ve politika programlarıyla toplum katılımını sağlayan (veya engelleyen) belediye otoritelerinin kentsel mekanın üretiminde önemli rol oynadığını ve ulusal eylem planının yerel kent mekan üretim süreçlerine rehberlik etmek açısından yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.
Bu araştırma, ulusal düzeydeki stratejilerin yerel düzeydeki kentleşme uygulamalarına dönüştürülmesi aşamasında deneyimlenen zorlukları araştırmayı amaçlamaktadır. Proje, eylem araştırması yürütmek suretiyle, kentsel gündemlerine iklim değişikliğini dahil eden belediyelerin sayısında da olumlu bir artış yaratmayı hedeflemektedir.

Mercator-İPM Araştırmacısı Olarak Faaliyetleri: