TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

KAROLÍNA AUGUSTOVÁ icon down
Karolína Augustová
Karolína Augustová
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Karolína Augustová, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki doktorasını, Avrupa Birliği'nin Bosna-Hersek sınırındaki mültecilere yönelik sınır şiddetiyle ilgili bir tezle Aston Üniversitesi’nde (Birmingham, İngiltere) tamamlamıştır. 2019 yılında Lübnan, Beyrut’taki Lübnan Amerikan Üniversitesi Göç Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Augustová’nın araştırması, Avrupa Birliği’nin dışsallaştırması ve sınır siyasetiyle bağlantılı olmak üzere Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’deki mültecilerin günlük sınır şiddeti deneyimlerini incelemektedir. Çeşitli şiddet biçimlerinin (doğrudan / yapısal / kültürel) sınırlar boyunca gündelik sosyal süreçleri nasıl etkilediğine ve sınır şiddetinde kesişimselliğin (erkeklik ve ırkın diğer alanlarla kesişimi gibi) oynadığı rollere odaklanmaktadır. Araştırmalarında kalitatif metodoloji, etnografik saha çalışmaları ve katılımcı yöntemleri (mülteci kamplarında akademisyen aktivizmi ve katılımcı fotoğrafçılık gibi) kullanmaktadır.

Yüksek lisansını Aston Üniversitesi’nde (İngiltere) ve lisansını Charles Üniversitesi’nde (Çek Cumhuriyeti) tamamlayan Augustová’nın önceki araştırmaları, Sovyet sonrası ve Güneydoğu Avrupa bağlamlarında mikropolitikaya odaklanmıştır: Çek Cumhuriyeti’nde kadınların evsiz kalma risklerini, Ukrayna kurumsal bakımı içindeki engelli gençlerin insan haklarını, ve “Balkan Rotası” boyunca erkek mültecilerin izinsiz sınır geçişlerini incelemiştir.

Proje: “AB’nin Dışsallaştırma Politikalarının Türkiye’deki Mültecilerin Gündelik Hareketliliğine Yansıyan Şiddetli Etkileri”

Uluslararası ilişkiler ve sosyoloji eksenindeki bu disiplinlerarası araştırma projesi, Avrupa Birliği’nin dış sınır yönetimi bağlamında, Türkiye’deki sığınma ve sınır uygulamalarının mültecilerin gündelik hareketliliklerini ve şiddet deneyimlerini yerel düzeyde nasıl etkilediğini araştıracaktır. Önceki bilimsel bulgular, AB üyesi olmayan bir ülke olarak Türkiye’nin AB içindeki göçmen ve mültecilerin sınır süreçleri üzerinde sadece etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda bu süreçlerden doğrudan etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle Türkiye, göç bağlamında AB’nin dışsallaştırma siyasetini inceleyen çeşitli çalışmaların araştırma odağında yer almıştır. Ancak bilimsel araştırmalar, AB’nin dış sınır yönetiminin temel araçları ve etkileri olan çeşitli şiddet türlerinin, mültecilerin Türkiye’deki yolculukları sırasındaki gündelik kararlarına, pratiklerine ve ilişkilerine olan etkisini değerlendirmekte yetersiz kalmıştır. Bahsedilen inceleme eksikliğini ele almak için bu çalışmada, Türkiye’deki mültecilerin gündelik şiddet deneyimleri ile siyasi ve STK elitlerinin perspektiflerinden AB-Türkiye göç müzakerelerini incelenecek; mikro ve makro düzeylerin temelde birbirleri ile nasıl bağlantılı olduğu araştırılacaktır. Bunun için, katılımcı gözlemi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gibi kalitatif araştırma yöntemleri kullanılacaktır. Kamusal ve siyasi erişimi ele alırken, bu araştırma, akademinin ötesinde halk, politika yapıcılar ve aktivistlerle temasa geçmeyi amaçlamaktadır.