TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Projeler icon down

Orta Doğu’nun Değişen Jeopolitiği: Bölgelerarası İşbirliği ve Küreselleşme Projesi

(Haziran 2016 – Mayıs 2018)

‘Orta Doğu’nun Değişen Jeopolitiği: Bölgelerarası İşbirliği ve Küreselleşme’ adlı proje değişen politik manzarayı açığa çıkarmak, güncel dinamikleri anlamak, siyasi seçenek ve öneriler geliştirmek ve bölgenin gelecekte yaşayacağı olası senaryolara dair öngörülerde bulunmak amacı taşımaktadır. İçinden çıkılması zor olan Ortadoğu’daki gelişmelerin haritalandırılması sorunu, bu projede iki çerçeve içinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. İlki bölgedeki yönetim şeklini, devlet yapılarını ve demokrasiyi, ikincisi ise II. Dünya Savaşı sonrası kurulan yüzyıllık Ortadoğu düzeninin yıkılmasıyla oluşan yeni düzeni kapsamaktadır. Bu bağlamda, bu iki yıllık proje içinde saha çalışmaları, yayınlar ve konferansların da olduğu birçok etkinliği barındırmaktadır. 

Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü Projesi

(Haziran 2017 - Nisan 2018)

Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü Projesi, Ekim 2016 ve Nisan 2017 arasında İPM tarafından yürütülmüş olan ‘Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin bulguları üzerine inşa edilmiştir.
Türkiye’de Kürt meselesi ve kutuplaşma, çatışma çözümü ve demokrasinin güçlendirilmesinin önündeki en büyük engeller olarak öne çıkmaktadır. Bu bulguların ışığında, Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü Projesi, “Dönüştürücü Arabuluculuk” yönteminden faydalanarak, farklı çevrelerden katılımcıların “güçlendirilmesi ve tanınmasıyla”, sürdürülebilir çatışma çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
 

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi

(Eylül 2016 - Nisan 2017)

‘Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’ 15 Temmuz 2016’da yaşanan başarısız darbe girişimi sonrasında geliştirilmiştir. Proje, darbe sonrası dinamikleri incelemeyi, istikrar ve sosyal uyumu sağlamada önemli sorunlara dikkat çekmeyi amaçladı. Proje, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da yapılan saha araştırmaları, düzenlenen beş çalıştay ve veri analizlerini temel alarak, çatışma tespiti, analizi ve çözümü metotlarıyla farkındalığın arttırılması ve diyaloğun geliştirilmesi için bir platform sundu.

Barış Sürecini Kalıcı Kılmak: Çatışma Sonrası İnşa Sürecinde Toplumsallaşma Projesi

Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen “Barış Sürecini Kalıcı Kılmak: Çatışma Sonrası İnşa Sürecinde Toplumsallaşma” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Bu proje çatışma sonrası yeniden yapılanma disiplinine uygun olarak barış algısının toplumda güçlü bir irade ile benimsenmesini sağlayacak olan “toplumsal uzlaşı ve güven inşası” düşüncesinden yola çıkmaktadır. Projenin amacı çatışma çözümü disiplini ile yürütülecek olan saha araştırmasından elde edilecek verilerin analizi neticesinde hazırlanacak olan rapor ve makalelerin hem bilim dünyası hem de karar alıcılar ile paylaşılarak akademik literatüre ve barış sürecine katkıda bulunmaktır.

Projenin konusu barış sürecinin toplumsallaşmasıdır. Bu kapsamda, barış sürecine hazırlık aşamasından başlamak üzere toplumsal ilişkilerin niteliğinin arttırılması, toplumsal uzlaşının sağlanması ve güven inşasının oluşması için mevcut durum tespit edilerek atılacak adımlar saptanacaktır. Nitel araştırma tekniklerine yer verilecek olan projede pilot olarak seçilen Diyarbakır, Mardin, Van, Tunceli ve Bingöl’de alanında uzman ve tecrübeli olan proje ekibi tarafından saha araştırmaları yapılacaktır. Bu kapsamda 2017 yılının Mayıs ayında Diyarbakır’da, Aralık ayında ise Van’daki saha araştırmaları tamamlanmıştır. 

2018 yılının sonunda tamamlanacak olan “Barış Sürecini Kalıcı Kılmak: Çatışma Sonrası İnşa Sürecinde Toplumsallaşma” projesinin yürütücüsü Prof. Dr. Fuat Keyman, araştırmacısı ise Prof. Dr. Bülent Aras’tır. Ayşe Köse Badur da bu projede görev almaktadır

Diyarbakır Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, Kalkınma Bakanlığı, İPM ve İNGEV tarafından katkıda bulunulan Diyarbakır Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi ile Sur’da yaşanan çatışmanın kent ekonomisine etkileri bilimsel metotlarla saptanmaya ve sonuçları analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı toplam 1002 işletme ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerin 293’ü Sur içinde kayıtlı olup 709’u Sur dışında kayıtlı işletmelerdir. Çatışmanın emek üzerindeki etkisini ölçmek için Sur içi işletmelerde çalışan 209 çalışan ile yüz yüze görüşülmüştür. Ayrıca Sur içi ve Sur dışı işletmecileri kapsayan iki ayrı odak grup toplantısı da gerçekleştirilmiştir.

“Diyarbakır Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi Projesi Araştırma Raporu”nda Sur içinde yaşanan olayların kent içi ekonomiyi belirgin bir şekilde daralttığı sonucu ortaya çıkmıştır. Olayların doğrudan etkilediği Sur içi esnafının ayakta kalmak için acil finansman desteğine, Sur dışında kalanların ise ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için huzur ortamının sağlanmasına ve normalleşmeye ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.

Rapor 2 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği basın toplantısında tanıtılmış ve İPM adına Prof. Dr. Fuat Keyman rapor hakkında bilgi vermiştir.

Ortadoğu ve Arap Baharı Projesi (POMEAS)

(Mart 2014 - Mart 2016)

Ortadoğu ve Arap Baharı Projesi (POMEAS) 2011 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında baş gösteren ayaklanmalara ve bölgesel süreçteki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda POMEAS, araştırmaları desteklemeyi, davet edilen uzmanlarla konferanslar düzenlemeyi ve bilimsel makaleler, politika notları ve op-edlerden oluşan yayın programıyla uzman söylemlerinde ve kamuoyu ikliminde etki yaratmayı amaçlamıştır.

Türkiye'nin İnsani Yardım Kuruluşları ve Barış İnşası: Sağlık ve Acil Yardımlar Projesi

(Mart 2015 - Haziran 2016)

İnsani sivil toplum örgütleri (STK), uluslararası arenadaki insani yardımlarıyla Türk dış politikasının önemli bir aktörü haline gelmiştir. Bu proje, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını ve çalışma usullerini araştırma yoluyla sivil kapasite geliştirme, acil yardımlar, sağlık yardımları ve barış inşası alanlarında literatüre katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Projenin bir parçası olarak İPM, Kampala’daki Makerere Üniversitesi ve Yeni Delhi’deki Güney Asya Üniversitesi’nde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.